Οικολογική γεωργία είναι η γεωργία που σέβεται τη φύση και τις ισορροπίες, θεωρώντας τη γη με την πανίδα και την χλωρίδα της ένα ζωντανό κλειστό οικοσύστημα που αναπαράγεται και ανακυκλώνεται. Συνδέει την παραδοσιακή καλλιέργεια της γης με την επιστημονική γνώση που σέβεται τη φύση και τα ήπια αναπτυγμένα τεχνικά μέσα. Η οικολογική γεωργία αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια σαν κίνηση κάτω από την ανάγκη αντιμετώπισης των δυσμενών αποτελεσμάτων που είχε στη φύση και στον άνθρωπο η ανάπτυξη της σύγχρονης γεωργίας με την έντονη χρήση χημικών προϊόντων και τεχνολογικών μέσων.

Η ανάγκη αυτή είναι καταφανής και στο ευρύτερο περιβάλλον απορροής της λίμνης Καστοριάς που η οικολογική του ισορροπία είναι πλέον ασταθής και σε επικίνδυνα για κατάρρευση όρια. Ιδιαίτερα στις παραλίμνιες περιοχές που η έντονη καλλιέργεια της μηλιάς έχει συσσωρεύσει σοβαρότατα προβλήματα, τόσο στον διαρκώς αυξανόμενο όγκο εισροών, όσο και στην επικίνδυνη ανάπτυξη ανθεκτικότητας διάφορων «εχθρών» της καλλιέργειας.

Η ευαισθητοποίηση στους παράγοντες αυτούς ώθησε τη στροφή της εκμετάλλευσής μας στη βιολογική καλλιέργεια, γιατί η οικολογική γεωργία αντιμετωπίζει τη φύση σαν αξία ζωής, και τον άνθρωπο σαν φυσική, κοινωνική και πολιτιστική οντότητα που οι σχέσεις του με τη φύση υπαγορεύονται από το νόμο της συνεργασίας και όχι της κατάχτησης.

Γενική αντίληψη της οικολογικής γεωργίας είναι η σφαιρική εξέταση όλων των διεργασιών που συνδέονται με την γεωργική παραγωγή και τη φύση. Θεωρεί την γεωργία σαν ένα σύστημα φυσικής ροής μεταξύ εδάφους, φυτών ζώων, ανθρώπου που όλα αλληλεξαρτώνται και αλληλοσυμπληρώνονται.