Έδαφος
Φυσική ενίσχυση, σημαντική μείωση κινδύνων απόπλυσης και διάβρωσης, ανάπτυξη της εδαφοπανίδας (γαιοσκώληκες και έντομα – οργανισμοί που συντελούν στην αναβάθμιση του).

Νερά
Αισθητή βελτίωση στην διατήρηση της φυσικής υγείας τους, αποφυγή μόλυνσης με νιτρικά.

Χλωρίδα
Συμβολή στη διατήρηση της φυσικής βλάστησης, ιδιαίτερα σε λειμώνια φυτά, που συνεργούν στην διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του μικροοικοσυστήματος.

Πανίδα, εντομοπανίδα
Δεν δημιουργούνται ανθεκτικές φυλές, τα επίπεδα δραστηριότητας τους εξισορροπούνται ώστε οι προκαλούμενες ζημίες να είναι σε ανεκτά πλαίσια.

Περιβάλλων χώρος
Μετατρέπεται σταδιακά σε μικρό παράδεισο με την διεύρυνση της βιοποικιλιότητας.