Το αγρόκτημα αποτελείται από αρκετά τεμάχια εντός περιοχής Αναδασμού Βασιλειάδας. Βασική παραγωγή είναι τα μήλα και τα αχλάδια. Η συνολική έκταση των οπωρώνων ανέρχεται σε 37 στρ. περίπου. Όλα τα τεμάχια εντός αναδασμού είναι αρδευόμενα από αρδευτικό του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων με σύστημα στάγδην άρδευσης. Στα όριά τους τα τεμάχια έχουν περιφράξεις και οι οπωρώνες περιστοιχίζονται σε μεγάλα τμήματα με κυπαρίσσια «Αριζόνα» και διάφορα άλλα δένδρα που απαντώνται στην χλωρίδα της περιοχής.
  • Εδαφολογικά δεδομένα
Τα εδάφη είναι προσχωσιγενή, αμμοπηλώδη, μέσης σύστασης (άμμος 68%, ιλύς 16%, άργιλος 16%), με pH γύρω στο 6. Η οργανική ουσία κυμαίνεται γενικά από 0,2% ως 1,5%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από αναλύσεις εδάφους που πραγματοποιήθηκαν πριν από 2-3 χρόνια σε ορισμένα αγροτεμάχια, φάνηκε ότι η τεχνική της διαρκούς εδαφοκάλυψης βελτίωσε κατά πολύ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους (οργανική ουσία 2%-4%, ενώ αρχικά οι τιμές κυμαίνονταν γύρω στο 1%). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει και τη σχετική υποβάθμιση των εδαφών από τις προηγούμενες καλλιέργειες. Η προοπτική φυσικά είναι η παραπέρα βελτίωση τους. Το βάθος του φρεατίου ορίζοντα κυμαίνεται από 5 ως 30 μ.και ο υδροφορέας έως 120 μ.